Tyxo.bg counter

Срок на годност

Срок на годност за козметични продукти


Ново понятие - "минимален срок на годност" - датата, до която козметичното средство изпълнява свойствата си и не представлява никаква опасност за потребителя.

Вече едва ли има потребител, който не обръща внимание на етикате на продуктите. Само че в много от случаите върху тях са изписани цифри и знаци често непонятни за нас.

Затова и смятаме, че тази тема ще улесни избора ви на козметични средства.

За начало трябва да поставим и разграничим три различни понятия: дата на производство, срок на годност и терминът използване от момента на отваряне.

На всички козметични средства е указана датата на производство -  често е посочена на опаковката в обичайната форма: месец/година или дата/месец/година. Понякога тази дата не е отбелязана в разбираем вид, а под формата на код, който е удобен за производителя, но не дава никаква информация на потребителя.

Внимателно огледайте опаковката, обикновено този код е отпечатан някъде върху опаковката. За да го разчетете са създадени електронни калкулатори, които изчисляват точната дата, след като въведете марката на продукта и кода. За съжаление такъв активен на българския пазар все още няма.

Сега за срока на годност
Съгласно законодателството, указването на срока на годност на козметичните средства е задължително, само ако той е по-малко от 30 месеца. Обозначава се във вид на надпис от типа Exp 01/2019. Това означава, че настоящия продукт запазва всички свои стойности и качества до изтичането на указаната дата.

Ако срока на годност не е оказан, то това означава, че е 30 и повече месеца. В такъв случай продукта не може да се използва през цялата продължителност на този срок. Търсете на опаковката символ във вид на отворена капачка. На нея обикновено е указан термина използвайте от момента на отваряне. Например 12 месеца след отваряне. Това означава, че от момента на отваряне на опаковката и първото използване, козметичното средство съхранява всичките си качества в продължение на 12 месеца.

За да сте сигурни дали срока на годност на този продукт е изтекъл е необходимо да знаете, кога е бил отворен. За целта ви съветваме да записвате, кога е отворен продуктът.

Има два начина за указване срока на годност на козметичните средства - козметиката, която е годна повече от 30 месеца се маркира със знака за използване от момента на отваряне, а останалата се отбелязва със срок на годност с месец и година, до която съхранява всички свои качества.


За повече подробности

Регламент (EO) № 1223/2009 на Европейски парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

(48) ..."В случаите, когато минималният срок на трайност надвишава 30 месеца, потребителят следва да бъде уведомен относно периода от времето след отваряне на опаковката, през който продуктът може да бъде използван без никаква вреда за потребителя. Това изискване не следва да се прилага в случаите, когато понятието за трайност след отваряне на опаковката не е уместно, тоест за продукти за еднократна употреба, продукти, за които не съществува риск от разваляне, или продукти, които не се отварят."


Относно нотификация на продукти

Промяна в изискванията за козметичните продукти

От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти. Той отменя действащите досега съответни разпоредби на Закона за здравето (Глава втора, раздел ІІІ „Здравни изисквания към козметичните продукти”) и Наредба №36 на Министерство на здравеопазването за изискванията към козметичните продукти (ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. бр.27/2013 г.).

Съгласно разпоредбите на чл.13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP). Нотификацията на козметични продукти се извършва, съгласно две ръководства на Европейската комисия: „Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.” и „Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали”, които се намират на следните електронни адреси:
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf

Поради това от 11 юли 2013 г. Столичната РЗИ преустановява приемането на уведомления за пускане на пазара на козметични продукти от местно производство и внос по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти.

Новите изисквания за нотифициране се отнасят и за козметичните продукти, пуснати на пазара преди 11 юли 2013 г.

Всички козметични продукти, предоставени на пазара в Република България, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009.


Връзка към официалната информация на Столична регионална здравна инспекция